હોમમેડ સેવઉસળ મસાલો | How to Make Sev Usal Masala at Home

આજે આપણે બનાવીશું સેવ ઉસળ મસાલો ,આ મસાલો ઘરે બનાવો ખૂબ જ સરળ છે જનરલી ઘણાં આ મસાલો તૈયાર લાવતાં હોય છે પણ હવે તમારે માર્કેટ માંથી સેવ ઉસળ મસાલો લાવવો નહી પડે અને જે બહાર રહેતા હોય તો ત્યાં… Read More

વડોદરા નું ફેમસ સેવઉસળ ધરે બનાવવાની રીત | Sev Usal with Tari | Sev Usal Banavani Rit

આજે આપણે બનાવીશું વડોદરાનું પ્રખ્યાત સેવ ઉસળ .તેની સાથે એક તીખી લાલ ચટણી સર્વ થતી હોય છે જેને “ તરી“ કહે છે .તો બહાર જેવું જ સેવ ઉસળ અને તરી ઘરે બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે તો ચાલો એને બનાવવાની… Read More